Autismeplan is goede aanzet, maar het werk is niet af

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche verwelkomt het autismeplan van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. “Ik kan alleen maar toejuichen dat de Vlaamse regering de aanbevelingen van de taskforce autisme in een plan van aanpak heeft gegoten”, zegt Van den Bossche. “Dat is nodig, als beginpunt om mensen met autisme een volwaardige plaats in de samenleving te geven en hen daarvoor, net zoals de mensen die hen omringen, de nodige ondersteuning te bieden. Het is nu zaak om de intenties in de praktijk te brengen en het nodige budget te voorzien om de wachtlijsten aanzienlijk korter te maken. Want zoals het nu voorligt, is het plan niet af.”

Volgens de recentste cijfers wachten ouders van kinderen met autisme drie jaar of langer voor ze de gepaste hulp en begeleiding krijgen. Dat is niet zelden nefast voor de toekomst van zo’n kind, terwijl het vaak ook een enorme druk zet op het gezin of de omgeving waarin het opgroeit. Nochtans is het, mits de nodige inspanningen en begeleiding, perfect mogelijk om kinderen en mensen met autisme een normaal leven te laten leiden.

Daarom is het een hoopgevende stap van de Vlaamse regering om de aanbevelingen van de taskforce autisme om te zetten in een actieplan. Die taskforce bestaat uit een team van experts, hulpverleners en mensen die zelf een autismespectrumstoornis hebben. De afgelopen twee jaar bracht de taskforce de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart, inventariseerde en analyseerde hij oplossingen en analyseren en formuleerde hij beleidsaanbevelingen.

Het actieplan dat daaruit voortvloeit is een goeie aanzet, maar mag geen eindpunt zijn. Het succes van het plan staat of valt met de uitvoering ervan. Het is in dat opzicht zorgwekkend dat de Vlaamse regering geen budget vrijmaakt om het plan ook in zijn volledigheid in de praktijk te brengen.  “Het is heel goed dat minister Vandeurzen de wachttijden voor het stellen van een correcte diagnose wil inperken en daarvoor ook financiering wil voorzien, maar dan moet je er tegelijk ook voor zorgen dat op die diagnose ook de juiste begeleiding volgt. In de thuisbegeleiding lopen de wachttijden op sommige plaatsen nog altijd op tot bijna zes jaar. Pas als de minister erin slaagt die wachttijd drastisch in te perken, mag hij zich succesvol noemen.”

Op initiatief van sp.a komen er binnenkort hoorzittingen in het Vlaams parlement om het actieplan verder uit te breiden en nog concreter te maken. “Een autismeplan moet niet alleen kijken naar wat mensen met autisme nodig hebben, maar ook hoe iedereen in Vlaanderen kan bijdragen tot een autismevriendelijkere samenleving”, besluit Van den Bossche. “Dat ontbreekt vandaag. Het voorliggende plan is een goede en erg welgekomen aanzet, maar nu moet Vandeurzen de volgende stappen durven te zetten.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel