Beenders: 'Steeds grotere groep werkzoekenden valt definitief uit de boot'

Tussen 60.000 en 80.000 werklozen hebben geen enkel perspectief

Tussen zestig- en tachtigduizend kwetsbare werklozen hebben geen enkel uitzicht op een job omdat de Vlaamse regering geen enkel initiatief neemt om hen aan werk te helpen. Dat blijkt uit de recentste statistieken van de Vlaamse overheid. “Het is goed dat de globale werkloosheid daalt”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. “Hoe meer jobs, hoe meer welvaart. Maar helaas verstopt die tendens een groeiende groep Vlamingen die langer dan 2 jaar werkloos is en de groeiende groep Vlamingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om respectievelijk 65.514 en 32.704 mensen, die door het uitblijven van noodzakelijke investeringen door de Vlaamse regering geen job vinden. Deze groep Vlamingen is zeer kwetsbaar en heeft een hoog armoederisico waardoor ze zonder job in een vicieuze cirkel terecht komen.”

‘Op 2 januari communiceerde minister Muyters over de nieuwe werkloosheidscijfers. “2016 was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt, de werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in december gedaald naar 7,15 procent”, zei de minister.

Dat is toe te juichen, maar minister Muyters en minister Homans zijn blind voor de cijfers die aantonen dat de groep langdurige werklozen en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hoog blijft. In plaats van te investeren in een beleid dat deze mensen arbeidskansen geeft, bouwen ze de capaciteit verder af.

“Toch kunnen deze mensen een maatschappelijk belangrijke rol vervullen”, zegt Beenders. Denk maar aan het onderhoud van tuintjes, de opvang van kinderen in scholen of het onderhoud van stations via sociale economie. Maar dan moeten de bevoegde ministers voor Werk en Sociale Economie keuzes maken die extra jobs creëren. Nu kiezen ze voor afbouw van de capaciteit en zetten beide ministers tussen de 60.000 en 80.000 Vlamingen op een uitzichtloze wachtlijst. Waarom geven we geen volwaardig loon voor dergelijk maatschappelijk zinvol werk?”

Voor deze groep Vlamingen dient een ondersteunend beleid te worden gevoerd dat de kansen op een job vergroot.

Voor de 65.514 langdurig werklozen in Vlaanderen voorziet minister Muysters een aanwervingspremie voor slechts 8.000 langdurig werkzoekenden. Dat is ruimschoots onvoldoende. Daarnaast staan er 32.704 Vlamingen op de wachtlijst voor een job in de sociale economie en 10.784 Vlamingen wachten op een traject binnen arbeidszorg. Bevoegd Minister Homans heeft de afgelopen twee jaar geen euro geïnvesteerd in extra jobs binnen sociale economie en dit jaar voorziet ze voor amper 500 wachtenden een job, maar de voorwaarden zijn te strikt waardoor de sector te weinig perspectief krijgt.

Op basis van verkeerde keuzes van minister Homans en minister Muyters dreigen tussen de 60.000 en 80.000 Vlamingen (1 op 3 werkzoekenden) uit de boot te vallen in het Vlaams arbeidsmarktbeleid

Sp.a wijst erop dat Vlaanderen sinds de 6e staatshervorming heel wat hefbomen heeft om een gericht arbeidsmarktbeleid te voeren. De overheid moet een beleid voeren waarbij maximaal wordt ingezet om langdurig werklozen te activeren. De voorbije jaren is het aantal langdurig werkzoekenden gestegen tot een absolute recordhoogte. Bijna 1 op 3 werkzoekenden is langer dan 2 jaar werkzoekend. Begeleiding volstaat niet om deze groep te activeren: gerichte loonkostmaatregelen, werkervaring en jobcreatie zijn noodzakelijk

De voorbije 2 jaar werden in de sociale economie geen bijkomende jobs gecreëerd waardoor de instroom onder druk komt te staan. Het afbouwen van de bestaande instrumenten binnen het beleidsdomein werk zal resulteren een verhoogde instroom voor de sociale economie met een langer verblijf in de wachtkamer van VDAB tot gevolg. De bevoegde minister moet structureel investeren in extra jobs voor de sociale economie met perspectief voor de ondernemingen op lange termijn.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel