“Consumentenakkoord pakt uitwassen energiecontracten niet aan”

 

sp.a-Kamerlid Maya Detiège vindt dat er op vlak van energiecontracten nog te weinig in het voordeel van de consumenten wordt gedacht. Al te vaak zijn de mensen de pineut en krijgen zij  dure (en onwettige) verbrekingsvergoedingen aangesmeerd. De goedkoopste leverancier op de markt blijkt na een jaar plots via stilzwijgende verlengingen van die contracten de duurste te zijn geworden. De mensen kopen de facto vaak een kat in een zak. En een energiecontract verpatsen aan de voordeur, dat is voor sp.a ontoelaatbaar.  Detiège stelt voor om het consumentenakkoord tussen consumentenorganisaties en energieleveranciers te herzien in het voordeel van de consument en ze legt daartoe een resolutie neer in de Kamer. 

Dat veel gezinnen in België nog een te duur energiecontract hebben, is een publiek geheim. De energieregulator CREG berekende onlangs dat een alerte consument in Vlaanderen tot 702 euro per jaar kan besparen door over te stappen van de duurste naar de goedkoopste energieproducent. Daarom moeten  hinderpalen voor switchgedrag worden weggewerkt. “Maar je kan niet van elke consument verwachten dat hij jaarlijks prijsvergelijkende websites raadpleegt”, zegt Maya Detiège. “Ook de leverancier moet  zijn verantwoordelijkheid nemen in het begeleiden van de consument naar het goedkoopste contract.”

 

Sinds 2004 bestaat er een akkoord tussen consumentenorganisaties en energieleveranciers. Dat moet de consument beschermen tegen wanpraktijken. “Een belangrijke verwezenlijking, maar er is nog veel ruimte voor verbetering”, volgens Detiège. “Het akkoord werd in 2014 voor het eerst herzien, maar een nieuwe herziening dringt zich op. Want ook vandaag bestaan nog praktijken die echt in het nadeel zijn van de consument. Denk maar aan de verdoken verbrekingsvergoeding, het verlengen van een energiecontract tegen een hogere prijs en de deur-aan-deur verkopen. Daarom diende ik zelf een voorstel in voor de herziening van het consumentenakkoord.”

Kris Peeters wacht de parlementaire bespreking daarvan volgende week niet af en stelt vandaag al een nieuw consumentenakkoord energie voor. “Dat is echter een gemiste kans om een einde te maken aan de wanpraktijken”, aldus Detiège. “Het akkoord lijkt op maat gemaakt van de energieleveranciers, terwijl suggesties van de ombudsman voor energie, Test-Aankoop en de armoedeorganisaties nauwelijks werden opgenomen. Nochtans beschikken zij over een schat aan informatie over de negatieve ervaringen van de burger. Het palmares van de energieleveranciers op vlak van consumentenbescherming oogt dan weer een stuk minder mooi. Zo klaagden zij groepsaankopen onlangs nog aan als oneerlijke concurrentie.”

Verdoken verbrekingsvergoeding geïnstitutionaliseerd

In 2012 vond een kleine overwinning plaats voor de consument: bij vroegtijdige verbreking van een energiecontract mocht voortaan geen verbrekingsvergoeding meer worden aangerekend. Doel was de consument sneller en eenvoudiger van leverancier te laten veranderen. “Via de achterdeur startten een aantal leveranciers echter met een ‘verdoken’ verbrekingsvergoeding”, zegt Detiège. Zo rekenden ze bijvoorbeeld de volledige vaste jaarvergoeding op de slotfactuur door, ook al vertrok de klant na een paar maanden. “Dat staat haaks op de doelstelling van 2012: wie sowieso een jaarlijkse kost moet betalen, is natuurlijk niet snel geneigd te veranderen van leverancier”, zegt Detiège.  

De herziening van het consumentenakkoord bood de perfecte kans om ook het aanrekenen van zo’n vaste vergoeding te verbieden. Vaste kosten moeten via de verbruiksprijzen of tarieven per kWh van de leverancier worden aangerekend. Zo zijn prijzen makkelijker te vergelijken. Minister Peeters deed echter het tegenovergestelde: waar vandaag nog gediscussieerd werd over de legaliteit van het forfaitair aanrekenen van een vaste vergoeding, wordt dit nu geïnstitutionaliseerd. De vrees bestaat dan ook dat binnenkort alle leveranciers er mee beginnen. De regeling is daarnaast ook zeer verwarrend. Het eerste jaar is forfaitair, vanaf daarna kan de leverancier kiezen tussen pro rata en forfait, of een mengeling van beiden. “Dat leidt tot onnodige onduidelijkheid op een nu al verwarrende energiefactuur”, zegt Detiège.

Stilzwijgende verlenging

Driekwart van de gezinnen in ons land heeft een energiecontract dat steeds stilzwijgend verlengd wordt. Vaak zijn die contracten duurder dan wat op de markt is en betalen klanten al jaren te veel voor een identiek recent product.

“Dit is oneerlijk en wordt in het nieuwe akkoord helaas niet behandeld”, zegt Detiège. “sp.a pleit ervoor dat de prijzen in de verlengde overeenkomst niet nadeliger mogen zijn dan prijzen die aan nieuwe klanten worden aangeboden.”

Deur-aan-deur verkoop

“sp.a had graag een verbod gezien op deur-aan-deurverkoop en verkoop op de openbare of private weg”, zegt Detiège. Zo’n verbod komt er niet, maar de randvoorwaarden worden wel iets meer geregeld. Zo moeten verkopers alle tarieven bij hebben en steeds een prijssimulatie voorzien en mogen zij van minister Peeters niet meer aanbellen na 20.00u.

KMO’s

Opvallend is dat KMO’s en kleine zelfstandigen niet dezelfde bescherming genieten omdat zij als professionele eindafnemers beschouwd worden. Ze beschikken echter vaak niet over de bruikbare en vereiste kennis om het voor hen goedkoopste tarief te vinden. “Ik zou het consumentenakkoord en de gedragscode dan ook graag uitgebreid zien naar KMO’s”, zegt Detiège.

sp.a blijft op haar honger zitten met het nieuwe consumentenakkoord. Volgende week wordt de resolutie van Detiège met de eigen voorstellen voor het nieuwe akkoord geagendeerd in het parlement. Detiège zal dan een gedachtewisseling met minister Peeters vragen. “Minister Peeters heeft zijn huiswerk niet helemaal goed gemaakt”, aldus Detiège. “Wij zullen hem vragen de nog resterende wanpraktijken met spoed aan te pakken”.

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel