"Door niet te investeren in politie, is veiligheid samenleving onvoldoende gegarandeerd"

Uit de conclusies van de studie naar de schaalgrootte van onze politiezones door de UGent, blijkt dat verschillende politiezones moeilijkheden ondervinden om basispolitiezorg te garanderen. Fusies zouden de beste garantie zijn voor het ontwikkelen van expertise en het verhogen van operationele slagkracht. Daar pleit sp.a al langer voor. 

 

Kamerlid voor sp.a Alain Top woonde de hoorzittingen in bij: "Dé rode draad doorheen de studie is het schrijnend personeelstekort. De minimale dienstverlening is niet alleen de voorbije jaren onder zware druk komen te staan, in bepaalde zones slaagt men er zelfs niet meer in de minimale politiezorg te garanderen.  Dat is simpelweg onwettig. Het personeelstekort wordt versterkt door een gebrekkige rekrutering, de personeelsinvulling wordt bemoeilijkt door de gebrekkige opleiding.”

 

Voor sp.a is de mislukte regering Michel I verantwoordelijk voor de rampzalige staat van onze politie: "Het is onverantwoord dat de bescherming van onze samenleving zo crimineel verwaarloosd werd terwijl men jaren heeft gehad om de tekorten bij politie op te vangen. Na de terreuraanslagen in ons land volgden grote beloftes, maar de situatie op het terrein bleef onveranderd.”

 

sp.a pleit in haar programma voor het wegwerken van dat politietekort (niet minder dan 4000 personeelsleden). Dat kan door politiemensen efficiënter in te zetten op het terrein, en door te investeren in extra aanwervingen. Daarnaast is een eenheid van aansturing voor Brussel noodzakelijk, maar willen we ook andere politiezones aanmoedigen om op grotere schaal samen te werken. Dat kan door de financiering van de politiezones, de zogenaamde KUL-norm, te herzien, en de schaalvergroting mee te nemen in de criteria. Ook het optrekken van het percentage wijkagenten willen we in die oefening meenemen. De aantrekkelijkheid van de job van wijkagent verhogen is daarbij noodzakelijk. Een nieuwe financieringswet dringt zich op en het statuut van de politieagent moet dringend worden herzien”, besluit Top.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel