Geef scholen de middelen die ze nodig hebben om elk kind kansen te geven

De discussie rond gelijke kansen in het onderwijs staat opnieuw hoog op de agenda. “Terecht”, vindt sp.a-onderwijsspecialist Caroline Gennez, “want meer en meer wordt de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden een onaanvaardbare tweedeling in onze maatschappij. Als we vooruit willen in Vlaanderen, moeten we ervoor zorgen dat elk kind zijn talenten kan ontwikkelen. Dat kan alleen als onze scholen daar de nodige middelen voor krijgen. De besparingen van de Vlaamse regering dreigen de kloof alleen maar groter te maken.” sp.a lanceert een concreet plan om dat tegen te gaan.

In het Vlaams parlement is vandaag het OESO-rapport over de besteding van de financiële middelen in het onderwijs besproken. sp.a pleit ervoor bijkomend en vooral resultaatgericht te investeren in gelijke onderwijskansen.

  • Meer middelen voor het kleuteronderwijs

Onderzoek toont aan dat de impact van investeringen in onderwijs het grootst zijn op de jongste leeftijd. Door te zorgen dat de ongelijkheid tussen kinderen al in de kinderopvang en het kleuteronderwijs wordt aangepakt, voorkomen we veel problemen op latere leeftijd.

sp.a pleit dan ook voor betaalbare en kwaliteitsvolle opvang voor elk kind, een geleidelijke overgang naar het kleuteronderwijs en voldoende middelen voor het kleuteronderwijs zodat ook daar elk kind de ondersteuning kan krijgen die het verdient.

  • Meer geld voor scholen met meer kansarme kinderen

Vandaag bestaat er een mechanisme om scholen de ruimte te geven werk te maken van een echt gelijkekansenbeleid. Scholen met meer kansarme kinderen krijgen meer geld. In de berekening van een deel van de financiering wordt gekeken naar de leerlingensamenstelling binnen een school. Op basis van 4 leerlingenkenmerken worden middelen toebedeeld: Is de thuistaal een andere dan het Nederlands? Wat is het opleidingsniveau van de moeder? Ontvangen de ouders een studietoelage? Is de leerling afkomstig uit kansarme buurt? Deze zogehete bandbreedte in de financiering moet op deze manier scholen met meer kansarme kinderen meer armslag geven. Maar met een overheid die al 2 jaar bespaart op de werking (gemiddeld €117 per leerling secundair onderwijs minder en 35€ per leerling basisonderwijs in 2015), is het natuurlijk moeilijk om deze middelen ook in te zetten waarvoor ze dienen. Een succesvol gelijkekansenbeleid staat of valt met gerichte investeringen.

sp.a roept de Vlaamse regering dan ook op om de desinvestering in het onderwijs te stoppen en bij de verdeling van de beschikbare budgetten méér te investeren in scholen die meer kansarme leerlingen hebben. In het regeerakkoord stelt men een gelijke basistoelage per kind voor. Dit is geen bijkomende globale besparing, maar wel een omgekeerde herverdeling: van kansarme scholen naar meer kansrijke en van de stad naar het platteland. Dit gaat volledig in tegen inspanningen om de grote ongelijkheidskloof in ons onderwijs te dichten.

  • Transparantere en efficiëntere besteding van de middelen

We moeten ten slotte durven kijken naar de resultaten van de geïnvesteerde middelen. Vandaag is er geen enkele resultaatsverbintenis opgenomen in het financieringsmodel. sp.a pleit ervoor om scholengroepen jaarlijks een plan te laten opstellen, mét de actieve ondersteuning van de diensten van de Vlaamse overheid, waarin ze aangeven hoe ze de extra middelen voor de kansarme leerlingen gaan gebruiken. Tegelijk krijgen scholen een overzicht van het beschikbare geld voor gelijke kansenbeleid. Zo krijgen scholengroepen de autonomie om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten en steeds na te gaan of de inzet resultaten heeft opgeleverd. Dit professionaliseert het gelijkekansenbeleid binnen scholen en scholengroepen en zal kennisdeling tussen scholen, scholengroepen en de overheid versterken.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel