Hervorming secundair onderwijs: regering moet huiswerk overdoen

Vlaams parlementslid Caroline Gennez stelt vast dat de Vlaamse onderwijsraad in een vernietigend advies over de hervorming van het secundair onderwijs de eerdere bezwaren van sp.a volledig onderschrijft. De regering mist de kans om de doelstellingen van de hervorming te realiseren, nl. het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom'.

De analyse van de VLOR spoort met de kritiek die sp.a al eerder uitte op de modernisering van het secundair onderwijs. Onderwijsspecialiste Caroline Gennez: "Kinderen een dwingende studiekeuze laten maken voor de leeftijd van 12 jaar is hét grote struikelblok in ons onderwijs. Dat blijft met deze modernisering van ons secundair bestaan en wordt zelfs versterkt!" Gennez verwijt de regering ook de structuur van ons onderwijs nog complexer te maken. "In plaats van de tussenschotten tussen ASO en de andere onderwijsvormen weg te werken, wordt het nieuwe secundair een voor ouders en leerlingen ondoorzichtig kluwen met niet alleen enerzijds ASO, TSO, BSO, KSO en anderzijds een doorstoom- en/of arbeidsmarktgerichte finaliteit. Van transparantie, nodig om een juiste studiekeuze te maken, is er helemaal geen sprake, integendeel."

Gennez sluit zich tot slot aan bij de oproep van de VLOR aan de regering om haar huiswerk over te doen. Bijsturingen zijn absoluut noodzakelijk. In de woorden van de VLOR 'schetst de overheid niet het kader dat nodig is om de observerende en oriënterende functie van de eerste graad waar te maken noch om voor alle leerlingen in de tweede en derde graad een coherent aanbod te garanderen dat leidt tot een onderwijskwalificatie.'

Voor sp.a moet een grondige hervorming van het secundair onderwijs volgende doelstellingen bereiken:
1. Elke jongere een bewuste studiekeuze laten maken die aansluit bij zijn talenten en interesses. Foute studiekeuze is vaak een voorbode van schoolse vertraging en jongeren die de school verlaten zonder diploma.
2. Het technische en beroepsonderwijs opwaarderen door de tussenschotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO weg te werken. Het watervaleffect moet uit ons onderwijs.
3. De lat hoger leggen door ambitieuze inhoudelijke eindtermen en de kloof tussen leerlingen dichten door segregatie tegen te gaan via domeinscholen.

De Vlaamse Onderwijsraad VLOR geeft in haar advies aan deze doelstellingen te onderschrijven. Helaas geeft de VLOR in datzelfde advies aan dat de modernisering van het secundair onderwijs zoals beslist door de Vlaamse regering kansen mist om 'te garanderen dat de eerste graad van het secundair leerlingen oriënteert en echt voorbereidt op een meer bewuste en gerichte studiekeuze'.  Daarnaast stelt de VLOR duidelijk dat de regering nalaat 'de schotten tussen de onderwijsvormen en de waterval weg te werken'. De VLOR concludeert dat het moderniseringsvoorstel van de regering 'de kans mist om de doelstellingen van de hervorming te realiseren, nl. het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom'. Als klap op de vuurpijl vindt de VLOR de start van deze modernisering op 1 september 2018 niet wenselijk noch haalbaar omdat dit voorontwerp van decreet 'over contouren en structuren zonder inhoud gaat'. De VLOR betreurt tot slot dat de minister geen rekening houdt met de input van het onderwijsveld. 

"Deze modernisering van het secundair onderwijs zet geen zoden aan de  dijk: ze biedt geen kader voor een betere studiekeuze, zorgt niet voor een opwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs, pakt de waterval niet aan en geeft geen enkele garantie dat minder jongeren de schoolbanken zonder diploma zullen verlaten," betreurt Gennez.

 

Contacteer ons
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel