Klimaatbeleid: praten is goed, wetten maken is beter

Van Brempt en Tobback pleiten voor Europese Klimaatwet

Om ervoor te zorgen dat de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs gehaald worden, moet er werk worden gemaakt van een alomvattende Europese Klimaatwet. Dat zeggen Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en Vlaams parlementslid Bruno Tobback.

Verschillende Europese landen, zoals Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de meeste Scandinavische landen hebben al een nationale klimaatwet die een afdwingbaar kader vormt om de klimaatdoelstellingen ook effectief te halen. Ook Belgie moet zijn doelstelling om ten laatste in 2050 volkomen klimaatneutraal te zijn, vastleggen in bindende wetgeving die heldere tussentijdse doelstellingen bevat. Maar als Europese sociaal-democraten moeten we verder gaan en één alomvattende Europese Klimaatwet op tafel leggen, die als verordening ook direct bindend zou zijn in alle lidstaten, en alle Europese neuzen in dezelfde richting zou duwen.

Een Europese Klimaatwet maakt het klimaatbeleid duidelijk en voorspelbaar voor alle Europese lidstaten. Dat is ook belangrijk voor ondernemers die willen investeren in bijvoorbeeld energieproductie, mobiliteit of infrastructuur. Hoe voorspelbaarder het beleid, hoe beter én gerichter de investeringsbeslissingen van bedrijven zullen zijn.

Een Europese klimaatwet moet vooreerst een duidelijk en afdwingbaar stappenplan bevatten dat bepaalt met hoeveel de uitstoot van broeikasgassen moet dalen tegen 2030, 2040 en 2050. Tegen 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn en dus een netto -nuluitstoot hebben. Om dat te bereiken, krijgen lidstaten koolstofbudgetten voor de uitstoot van broeikasgassen die nog kan worden toegestaan. Die budgetten nemen in de tijd af, tot Europa in 2050 klimaatneutraal is. Jaarlijks wordt de vooruitgang onafhankelijk beoordeeld.

De Europese Klimaatwet bevat ook een eenvoudig ‘opkrikmechanisme’ dat bijna automatisch het ambitieniveau verhoogt als uit het internationaal opvolgingsmechanisme van het Akkoord van Parijs blijkt dat dat noodzakelijk is. Een Europese Klimaatwet moet ook een sanctiemechanisme bevatten in de vorm van administratieve boetes voor lidstaten die hun hernieuwbare energiedoelstellingen niet halen of hun koolstofbudget overschrijden. Dat kan een vast bedrag zijn per Mwh gemiste hernieuwbare energie en per ton te veel uitgestoten CO2, dat gestort wordt in een Europees Klimaatfonds. Dat fonds financiert projecten op vlak van koolstofrecyclage (CCU) en grensoverschrijdende projecten op vlak van hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld offshore megawindparken. Een Europese Klimaatwet zorgt er ook voor dat de import van koolstofintensieve producten uit landen buiten de EU gemonitord en beprijsd wordt via een Europese invoerheffing of een zogenaamde Belasting op de Toegevoegde Koolstof.

Tot slot houdt een Europese Klimaatwet ook rekening met het principe van een Rechtvaardige Transitie. Vandaag betalen burgers immers veel meer voor klimaatmaatregelen dan bedrijven. We moeten er voor zorgen dat de kosten en de baten van klimaatinspanningen en de omslag naar een duurzaam economisch model eerlijk verdeeld worden en dat de veroorzakers van klimaatverandering de grootste lasten dragen.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel