"Maak ook inkomens uit vermogen transparant voor de fiscus"

 

Dirk Van der Maelen en Peter Vanvelthoven werkten deze zomer een wetsvoorstel uit dat inkomsten uit vermogen transparant moet maken. Vandaag is dat enkel zo voor inkomsten uit arbeid. Door ook de inkomsten uit vermogen transparant te maken, zal het fraudeniveau gevoelig dalen en de ongelijke behandeling tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen kunnen worden weggewerkt. “Als het deze regering menens is om écht iets bij de grote vermogens te halen, dan doen we hen hierbij een constructief voorstel”, zeggen Vanvelthoven en Van der Maelen. “Zonder transparantie zal ook de voorgestelde taks op effectenrekeningen een slag in het water zijn”, voorspellen beide parlementsleden.

Maak inkomen uit grote vermogens transparant

Er is niet alleen een groot verschil in belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit financieel vermogen, er is ook een belangrijk verschil in transparantie ten aanzien van de fiscus.  Lonen en wedden, maar ook vervangingsinkomens zoals pensioenen en uitkeringen zijn door de fiscus gekend via derde-partijrapportering. Maar voor de meeste inkomsten uit vermogen is die transparantie er niet. Daardoor wordt fraude in de hand gewerkt. Maar ook crimineel geld en terreurgeld kiezen daardoor al te gemakkelijk de weg van de minste weerstand.

Vanaf september komt transparantie er wel maar dan alleen op internationaal niveau, voor buitenlandse vermogensinkomsten dus. De internationale standaard die dit jaar wordt uitgerold als het gaat om automatische uitwisseling van inlichtingen tussen financiële instellingen wil sp.a nu doortrekken naar eigen land. “Nu er transparantie komt over financieel vermogen in belastingparadijzen kan het niet de bedoeling zijn om van België een soort Panama voor Belgen te maken”, zeggen Van der Maelen en Vanvelthoven. En dus willen beide Kamerleden ook een rapportering door derden als het gaat om inkomens uit vermogen.

Rapportering door banken moet inkomen uit vermogen transparant maken

Rapportering door derden betekent dat de inlichtingen over inkomsten aan de fiscus worden aangeleverd door anderen (de werkgever, de bank, …) en niet door de belastingplichtige zelf. Dat is vandaag al zo voor ons loon. De werkgever geeft de fiscus inzage in onze loonfiche. In de praktijk neemt de werknemer/belastingplichtige de gegevens van de loonfiche over in zijn of haar belastingaangifte. De automatische doorstroming van inlichtingen door derde partijen naar de fiscus helpt in de eerste plaats voor het spontaan en correct invullen van de aangiftes. Dat willen Vanvelthoven en Van der Maelen nu ook invoeren voor de inkomsten uit vermogen.

Zo willen beide Kamerleden de ongelijke behandeling wegwerken van Belgische belastingplichtigen die respectievelijk inkomen uit arbeid en inkomen uit financieel vermogen genieten voor wat de transparantie ten aanzien van de fiscus betreft.  “Een betere kennis van alle inkomsten laat toe om een gerichter sociaal beleid te voeren. Zo kunnen we ook vermijden dat sociale tegemoetkomingen terecht komen bij mensen met hoge inkomens”, besluiten Van der Maelen en Vanvelthoven.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel