Omgevingsvergunning loopt vast door manke voorbereiding

De Vlaamse regering stelt de veralgemeende invoering van de omgevingsvergunning, die voor een belangrijke administratieve zou zorgen door de bouwvergunning en de milieuvergunning te bundelen in één dossier, noodgedwongen uit. Dat blijkt uit een nota van het kabinet-Schauvliege die is verspreid bij gemeenten en provincies. “Door een gebrekkige voorbereiding van de IT-systemen is men niet klaar om zoals gepland op 23 februari van start te gaan”, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback (sp.a). “Dat is niet alleen onbehoorlijk bestuur, het zorgt vooral voor grote onduidelijk en onzekerheid bij mensen en bedrijven die een vergunningsaanvraag willen indienen. Wat één van de paradepaardjes van de Vlaamse Regering moet worden, begint na jaren van voorbereiding -en op één maand van de aangekondigde inwerkingtreding- heel erg op een kreupel paard te lijken.”

De omgevingsvergunning -die de momenteel naast elkaar bestaande milieu- en bouwvergunningen moet verenigen in één enkele vergunning- moet in principe vanaf 23 februari een feit zijn.  Het nieuwe systeem zou een belangrijke en noodzakelijke stap naar administratieve vereenvoudiging inhouden. Aanvragers moeten vanaf dan immers nog maar één enkele vergunningsprocedure doorlopen. Die procedure wordt bovendien gestroomlijnd en van aanvraag tot uitreiking van de vergunning zo goed als volledig gedigitaliseerd.

Zo staat het ook nog altijd te lezen op de officiële site (omgevingsloket.be) en zo werd het ook nog maar enkele weken geleden met veel trots bevestigd door de Minister-President.

In schril contrast daarmee heeft het kabinet van de minister van Ruimtelijke Ordening ondertussen in alle stilte aan de gemeente- en provinciebesturen laten weten dat de invoering op 23 februari alleen zal gelden voor de dossiers die rechtstreeks door het Vlaams Gewest behandeld worden en dat er op het niveau van de andere besturen uitstel komt tot (voorlopig) juni 2017.

De nota die is rondgestuurd geeft als reden dat de meeste besturen niet voldoende vertrouwd zijn met de IT-systemen en dat er bijgevolg geen zekerheid is dat de digitale aanvragen correct kunnen behandeld worden.

De aangekondigde administratieve vereenvoudiging dreigt dus vast te lopen door een slechte administratieve voorbereiding.  Als men weet dat er al sedert 2014 proefprojecten lopen rond de digitale indiening van vergunningsaanvragen, dan is het immers wel rijkelijk laat om nu nog met die vaststelling te komen. 

In de praktijk betekent het bovendien dat er vooralsnog geen sprake is van een ééngemaakte vergunning. Zolang niet de beide delen van de aanvraag (bouwvergunning én milieuvergunning) in één enkel dossier kunnen worden ingediend is er van samenvoeging en vereenvoudiging immers geen sprake. 

In de wetenschap dat sommige vergunningsplichtigen de datum van de inwerkingtreding hadden afgewacht om meteen in de vereenvoudigde procedure te kunnen stappen, dreigt dit uitstel en de ermee gepaard gaande onzekerheid ook negatieve economische gevolgen te kunnen veroorzaken.  Aanvragers worden hierdoor het slachtoffer van een aankondigingspolitiek die hen op het verkeerde been heeft gezet en die tot op de dag van vandaag niet openlijk wordt rechtgezet door de Vlaamse Regering.  Na bijna drie jaar voorbereidingstijd kan je dat alleen maar onbehoorlijk bestuur noemen.

Bruno Tobback ondervraagt minister Schauvliege vandaag over de stand van zaken van de omgevingsvergunning.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel