Voorstel sp.a tot verlenging geldigheidsduur wilsverklaring euthanasie gestemd

 

sp.a wil het verruimde debat inzake de aanpassing van de euthanasiewetgeving al heel de legislatuur aanvatten in de Kamer aan de hand van eigen wetsvoorstellen. Vandaag reageren sp.a-Kamerleden Karin Jiroflée en Karin Temmerman alvast tevreden dat er binnen de commissie Justitie een meerderheid gevonden werd om in een wet diverse inzake strafzaken hun amendement aan te nemen waarbij de geldigheidsduur van de wilsverklaring na een eenmalige verlenging ongelimiteerd geldig wordt in de tijd, tenzij de mensen dat herroepen natuurlijk. Daarmee zal het sp.a-voorstel ter zake wet worden. Zo moeten de mensen binnenkort niet meer ‘ongerust’ zijn of ‘hun papieren’ in verband met de keuze rond hun levenseinde bij ernstig en uitzichtloos lijden in orde zijn. Een extra ‘service’ is dat de gemeente om de tien jaar een herinnering stuurt naar de mensen die een wilsverklaring hebben om te melden dat die verklaring nog altijd geldig is.

 

De euthanasiewet bestaat ondertussen veertien jaar en in al die tijd is er slecht één aanpassing gebeurd: de verruiming naar minderjarigen. “Nochtans zijn er veel verbeterpunten te vinden in de euthanasiewet”, stellen Jiroflée en Temmerman. “Zo bleek het voorbije weekend op een debat georganiseerd door LEIF dat de mogelijkheid tot euthanasie zou moeten uitgebreid worden naar personen die wilsonbekwaam zijn door een ernstige hersenaandoening. Mensen moeten deze ziektetoestand vooraf in samenspraak met hun vertrouwensarts neerschrijven zodat ook in een fase van wilsonbekwaamheid of bewusteloosheid aan hun wens om zélf hun stervensmoment te kiezen, tegemoet wordt gekomen.” sp.a heeft ter zake een uitgebreid voorstel neerliggen.

 

Daarnaast pleitte sp.a ervoor om de beperking in de tijd van de wilsverklaring af te schaffen. Vandaag moeten mensen om de 5 jaar hun wilsverklaring vernieuwen. sp.a stelde voor om de wilsverklaring voortaan slechts eenmaal te laten bekrachtigen. Uiteraard blijft de wilsverklaring – zoals in de huidige wetgeving - ten allen tijde herroepbaar, maar de ambtelijke rompslomp van het verlengen verdwijnt. Het amendement dat vandaag in de Kamercommissie Justitie is aangenomen voorziet de keuze voor de mensen om de geldigheid oneindig te maken tot herroeping waarbij men eventueel kan kiezen om de duurtijd te beperken. Wie niks laat weten heeft een wilsverklaring die geldig blijft. Nu vervalt de geldigheid als men het na vijf jaar vergeet te verlengen.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel