Waarom Gent de gidsstad kan zijn voor Vlaams beleid tegen racisme en discriminatie

Schepen Resul Tapmaz legt in Vlaams Parlement uit hoe krachtig antidiscriminatiebeleid - met praktijktesten - het verschil kan maken

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache en Gents schepen Resul Tapmaz vragen de Vlaamse  regering een doortastend antidiscriminatiebeleid op poten te zetten. Tapmaz getuigt vanmiddag in het Vlaams parlement over de succesvolle Gentse aanpak. ‘Iedere Vlaming heeft recht op een gelijke behandeling, of het nu om een job of om een huurwoning gaat: discriminatie moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Wat in Gent kan, moet ook in de rest van Vlaanderen kunnen’, zeggen Kherbache en Tapmaz.

De stad Gent keurde in maart 2015 een actieplan ‘racisme en discriminatiebestrijding’ goed waarin 58 concrete maatregelen werden opgenomen op het vlak van werk, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleid. Naast het invoeren van praktijktesten naar discriminatie op de huurwoningmarkt en het behalen van streefcijfers voor het personeel, is  het uitvoeren van controles op het aanwervingsbeleid van contractanten een belangrijk actiepunt uit dat plan. Schepen van gelijke kansen Resul Tapmaz is blij dat hij vanmiddag in het Vlaams Parlement het succes van zijn beleid uit de doeken mag komen doen: “De studie toont aan dat onze pro-actieve aanpak werkt. Als er 1 ding is dat ik uit mijn lokale ervaring heb geleerd dan is het wel dat een beleid tegen racisme en discriminatie niet beperkt mag blijven tot  vrijblijvende sensibilisering. Controle en handhaving zijn even noodzakelijk. We moeten vanuit de overheid een duidelijk halt toeroepen aan discriminatie. Ik hoop het Vlaams parlement te overtuigen en zo zelf ook een ambitieuzer beleid uit te stippelen. Wat in Gent kan, kan ook in de rest van Vlaanderen.”
 
De stad Gent timmert al langer aan de weg  inzake antiracisme- en discriminatiebeleid.  In 2010 nam het stadsbestuur als eerste lokale overheid een non-discriminatieclausule op in al haar overheidsopdrachten. Op die manier zet Gent haar koopkracht in als hefboom voor meer gelijke kansen. De stad spendeert jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro aan overheidsopdrachten, aan zo’n 3700 bedrijven.vDeze legislatuur nemen we verder het voortouw met een integraal actieplan gelijke kansen. In globo werken we op 2 sporen. Allereerst passen we onze principes toe op meer beleidsdomeinen. We zijn er immers van overtuigd dat racisme en discriminatie enkel kan teruggedrongen worden met een integrale aanpak, over bevoegdheden heen. Daarnaast zetten we ook meer in op handhaving en controle. We merkten in het begin van deze legislatuur dat onze eerdere maatregelen enkel werden nageleefd als we een sterke follow-up garandeerden. Die hebben we de voorbije jaren uitgebouwd, ondermeer met praktijktesten op de huurwoningmarkt. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze aanpak discriminatie met 2/3 heeft teruggedrongen.”
 
Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache hoopt vooral dat het de Vlaamse Regering kan aansporen tot meer daadkracht. “Het is hoog tijd dat de strijd tegen alle vormen van discriminatie op Vlaams niveau wordt opgevoerd. We stellen met sp.a al langer voor om een sterker beleid tegen racisme en discriminatie te voeren, met ook aandacht voor controle en handhaving. Ik hoop dat de best practice van Gent de sceptici kan overtuigen. Willen we discriminatie effectief aanpakken, dan moeten we de realiteit eerst objectief in kaart brengen en daarvoor zijn praktijktesten noodzakelijk. Ook de SERV, de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen heeft zich intussen voorstander getoond van dergelijke praktijktesten. Wat houdt de regering tegen om haar verantwoordelijkheid op te nemen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel