Werelddag Suïcidepreventie: 'Pak wachtlijsten voor psychische hulp eindelijk aan'

Vandaag 10 september is het Werelddag Sucïidepreventie. Naar aanleiding daarvan vraagt Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) meer aandacht voor de problematiek en klaagt ze de steeds langer wordende wachtlijsten aan voor mensen met psychische problemen die hulp zoeken. “Het aantal Vlamingen dat kampt met psychische problemen blijft stijgen, het aantal mensen dat een suïcidepoging onderneemt blijft schrikbarend hoog”, zegt Van den Bossche. “Mensen die hulp zoeken krijgen die veel te vaak niet: ze worden geconfronteerd met steeds langer wordende wachtlijsten en te hoge financiële drempels. En minister Vandeurzen kijkt werkloos toe hoe de kloof tussen de hulpvraag en het hulpaanbod steeds groter wordt.”

Elke dag ondernemen achtentwintig Vlamingen een suïcidepoging - dat zijn meer dan 10.000 Vlamingen per jaar, meer dan 10.000 gezinnen die met suïcide te maken krijgen. Elke dag sterven drie Vlamingen ten gevolge van suïcide. Dat zijn meer dan 1.000 Vlamingen per jaar - allen hebben zij familie, vrienden, kennissen, collega’s.

Vlaanderen is en blijft daarmee een trieste koploper: het suïcidecijfer ligt anderhalve keer zo hoog als gemiddeld in Europa. En ondanks de actieplannen waar minister van Welzijn Jo Vandeurzen graag mee uitpakt, slaagt Vlaanderen er niet in die veel te hoge cijfers duurzaam omlaag te halen.

Die actieplannen zetten in de eerste plaats in op bewustmaking: mensen moeten de hulplijn 1813 leren kennen, en mensen moeten leren dat het oké is hulp te zoeken wanneer ze het om welke reden dan ook psychisch erg zwaar hebben.

Freya Van den Bossche (sp.a): “Het is zeker goed dat er ingezet wordt op het bekend maken van de hulplijn 1813, maar helaas moeten we vaststellen dat nogal wat bellers, wanneer ze eindelijk de stap durven zetten om de telefoon te nemen, geen gehoor krijgen, simpelweg omdat de hulplijn te weinig medewerkers heeft. En het is ook zeker goed mensen ervan bewust te maken dat ze bij problemen best gaan praten met een psycholoog — maar wat baat dat wanneer de wachttijden bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg steeds verder oplopen en psychotherapie, ondanks herhaalde beloftes, nog stééds niet wordt terugbetaald?”

Maar liefst één op drie Vlamingen geeft aan psychische problemen te hebben. Maar, zo toont een studie van het Steunpunt Welzijn aan: van de personen met een psychische stoornis, zocht maar één op drie ook naar hulp. Twee op drie deed dat dus niet. En van degenen die ertoe komen om voor hun psychische problemen hulp te zoeken, gaf maar liefst een kwart aan geen enkele behandeling gekregen te hebben. Voor mensen met een meervoudige stoornis gold dit nog steeds voor een op vijf personen: zij zochten hulp, en kregen die niet.

Freya Van den Bossche (sp.a): “In 2010, ondertussen zes jaar geleden, schreef minister Vandeurzen in zijn eigen beleidsplan ‘Geestelijke gezondheid’ zélf dat ‘mensen met ernstige psychische problemen onverantwoord lang moeten wachten op gepaste hulp’, en dat ‘door wachtlijsten er haast geen ruimte is voor vroeginterventie’. Zoveel jaar later moeten we helaas vaststellen dat de wachtlijsten alleen maar langer zijn geworden, en dat dus steeds meer mensen pas veel te laat hulp krijgen, als ze al hulp krijgen. Wekt het dan verbazing dat de suïcidecijfers in Vlaanderen zo verschrikkelijk hoog blijven?”

Tussen een eerste aanmelding bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en een intake-gesprek zitten gemiddeld veertig dagen; tussen dat intake-gesprek en de start van een hulptraject bij het CGG zitten gemiddeld nog eens zesenveertig dagen. Deze maandenlange wachttijd staat in schril contrast met wat gezegd werd op de gezondheidsconferentie suïcidepreventie die Vandeurzen in 2011 organiseerde: wie er nood aan heeft, moet binnen de drie dagen terecht kunnen bij een CGG voor een crisisgesprek. Maar in plaats van hulp binnen de drie dagen, moeten hulpvragers ondertussen al bijna drie maanden wachten. Freya Van den Bossche (sp.a): “En ook van de beloofde terugbetaling van psychotherapie komt voorlopig niks in huis. Onbegrijpelijk, nu steeds meer Vlamingen te kampen blijken te hebben met psychische problemen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel